Formål og målsætning

STU Københavnsvej er en variant af STU uddannelserne med særlig vægt på læring gennem praktisk erfaring.

Uddannelsen er 3-årig og målrettet unge 16 - 25 årige med særlige behov, som ikke har mulighed for at tage en anden ungdomsuddannelse.

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til at få et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv.

Målsætning

Mission

STU Københavnsvej er en praktisk orienteret uddannelse i læring til livet for unge med særlige behov.

Vi har fokus på selvforståelse og bevidstgørelse af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer, samt videreudvikling af elevens færdigheder med henblik på opnåelse af beskæftigelse.

Vision

STU Københavnsvej vil være en dynamisk organisation i stadig udvikling.

Eleven opnår indsigt i sig selv og kompetencer til at virke i samfundet.

Vi arbejder for elevens fremtid på et inkluderende arbejdsmarked der favner mangfoldighed.

Værdigrundlag

STU Københavnsvej’ s værdigrundlag er kendetegnet ved følgende:

Trivsel

Vi understøtter relationsdannelse
Vi danner grundlag for tillid

Udvikling

Vi anser trivsel som forudsætning for udvikling
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
Vi arbejder med elevens selvforståelse, selvstændighed og voksenliv
Vi arbejder på at fremme elevens mestring af livet

Mangfoldighed

Vi har en anerkendende tilgang til eleven
Vi er rummelige/tolerante
Vi har respekt for forskelligheder

Faglig udvikling

Vi ser nye perspektiver på læring
Vi arbejder for balance mellem mål og færdigheder
Vi vægter refleksion
Vi arbejder for afklaring og afdækning af beskæftigelsesmæssige kompetencer 

Metode

Med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan arbejder vi ud fra en eklektisk tilgang med referenceramme i Neuropædagogik.

Med afsæt i elevens medansvar og motivation, skaber vi rammen for praktiskorienteret læring og rehabilitering, empowerment og recovery.

Vi har fokus på elevens trivsel samt læringsstile og arbejder med differentieret undervisning.

Retningslinjer for praksis

Undervisning/læring

Undervisningen/læring tager udgangspunkt i elevens mål i egen uddannelsesplan
Elevsamtalerne er et vigtigt værktøj i arbejdet med at nå målene i uddannelsesplanen
Undervisningens indhold er praktisk relateret og der arbejdes ud fra en overskrift med titlen ’Læring til livet’.

Faglig udvikling
Vi samarbejder med eksterne udbydere af fag og kurser. fx hygiejnebevis, førstehjælpskursus, kørekort m.v. i forbindelse med udvikling af elevens fag specifikke undervisning/læring.
Vi fungerer gerne som støttepersoner på eksterne kurser.
Ved eksterne kurser påtager vi os ansvaret for at eleven forberedes til og støttes i at gennemføre kurset.
Vi tilstræber at afklare og afdække elevernes faglige kompetencer/erhvervsmuligheder, gennem blandt andet:

  • Intern praktik
  • Ekstern praktik (med Jobcentrets praktikevalueringsskema som evalueringsværktøj)

Åbenhed

Vi arbejder struktureret med elevens selvindsigt via ugentlige elevsamtaler hvor vi tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Vi er anerkendende i tilgangen til eleven og taler åbent om ressourcer, udfordringer, kompetencer og handicap.

Miljø og mangfoldighed

Vi arbejder for et socialt og mangfoldigt miljø på Københavnsvej, STU eleverne imellem og på tværs af matriklen.
Vi arbejder for at forblive et anerkendende fællesskab med gode rammer for trivsel.
Eleverne er deltagende i udarbejdelsen af STU’ s trivselsregler og medansvarlig for at de overholdes.
Vi præsenterer gerne de mulige fritids- og aktivitetstilbud som forefindes i Roskilde Kommune.